Els nostres serveis

Odoo - Prueba 1 a tres columnas

Control d'Activitats

 • Control Ambiental

 • Inspecció ambiental integrada

 • Certificació Tècnica

 • Inspecció d'Activitats Recreatives 


Odoo - Prueba 2 a tres columnas

Control Ambiental

 • Acústica

 • Aigües

 • Atmòsfera

 • Control Atmosfèric d'Establiments

 • Residus

 • Terres

 • Altres

 

Odoo - Prueba 3 a tres columnas

Control en Edificació

 • Inspecció i Assistència Tècnica

 • Termografia Infraroja

 • Control de Projectes

 • Control d'Obres

 • Technical Due Diligence

 • Informe Idoneïtat Tècnica (IIT)

Odoo - Prueba 1 a tres columnas

Seguretat contra Incendis

 • Actes de comprobació en materia de prevenció d'incendis

 • Control i verificació/ Due Diligence

 • Seguretat de Béns d'Interès Cultural

 • Inspecció en establiments industrials d'acord RSCIEI

 • Inspecció en equipos de protección contra incendis RIPCI

 

Odoo - Prueba 2 a tres columnas

Seguretat Industrial

 • Inspecció màquines recreatives

 • ITEAF

 • Marcatge CE

 • Seguretat de Màquines 

 • Serveis d'Assajos No Destructivus (NDT)

 

Seguretat Ambiental

 • Models de Dispersió de Contaminants

 • Estudi d'Impacte Ambiental

 • Due Diligence Ambiental

 • Vigilància Ambiental

 • Riscos Ambientals

Renewable Energies

 • Mesura Eòlica

 • Mesura Solar

 • Altres: I+D+i, Vigilància Ambiental, Integració Paisatgística

Sostenibilitat

 • Assesoria a la Administració

 • Eficiència Energètica

 • Auditories Energètiques

 • RSC: Social, Ambiental, Persones, Económiques y Bon Govern

 • Energies Renovables i Instal·lacions Eficients

 • Formació i Difusió

Training

 • COVID-19 H&S Risk Assessment

 • Ergonomia i Teletreball

 • Higiene Industrial

 • Seguretat en el Treball

 • Formació en PRL